Skip to content
Menu

Årsmöte 2024

Välkomna till årsmöte som hålls i föreningslokalen i Utby bastu söndag 24 mars kl 17.

Förslag/motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet. Skicka till styrelsen genom info@utbyvesten.se eller direkt till någon i styrelsen.

Dagordning Årsmöte med Utby Vestens byalag 24 mars 2024

¤1  Mötets öppnande

¤2  Godkännande av mötets behöriga utlysande

¤3  Val av ordförande för mötet

¤4  Val av sekreterare för mötet

¤5   Fastställande av dagordning

¤6   Val av justerare tillika rösträknare

¤7  Styrelsens verksamhetsberättelse

¤8  Styrelsens ekonomiska berättelse

¤9  Revisorernas berättelse

¤10  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

¤11  Fastställande av medlemsavgift för år 2025

¤12  Årsmötets Val

Val av 2 st styrelseledamöter för 2 år

Val av 1 styrelsesuppleant på 2 år

Val av 1 styrelsesuppleant på 1 år

Val av 2 ordinarie revisorer på 1 år

Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år

Val av 2 personer till valberedning varav en sammankallande

¤13  Presentation av styrelsens förslag till förändrade stadgar diskussion och fika,                               därefter fortsatt behandling av förslaget till förändrade stadgar

¤14  Övriga Frågor

¤15 Mötets avslutande