Skip to content
Menu

Föreningens historia

Så här började det…

Eftersom tidigare träffpunkter i byn genom åren försvunnit så beslöt vi, Maria Fast tillsammans med Mårten och Gun-Britt Josefsson, att undersöka intresset för ökad samhörighet oss emellan som bor i området. Vi gjorde en inbjudan till samtliga hushåll i Norra Hjärtum och träffades i förskolan Ängsklockan den 11 mars 2001. Det var ett lyckat initiativ, för det kom många personer!

Vi efterlyste förslag på aktiviteter, och det kom fram flera intressanta förslag som t ex påskeld, badsjö, olika cirklar och liknande. Vi bildade en interimsstyrelse och lovade att undersöka möjligheterna till bildande av en byalagsförening.

På årsmötet 9 september 2001 beslöt vi att anta namnet Utby-Vestens Byalagsförening.
Styrelsen bestod av ordf. Maria Fast, sekreterare Gun-Britt Josefsson, och kassör Barbro Fagerberg.
Ledarmöter var Lars Lindén, Anette Wahlström, Olof Fransson och Mårten Josefsson. Valberedningen bestod av Ann-Marie Larsson och Karin Olsson, revisorer Gunnar Andersson och Ernst Larsson, ersättare Mats Svantesson och Gunborg Karlsson. Föreningens medlemsantal var från starten 56 personer.

Vi diskuterade ungdomsaktiviteter och bouleplan, men även hantverksutställningar för att visa upp att vi har många hantverkare och konstnärer i bygden. Andra förslag var gemensam påskeld, gökottor, visaftnar vid Öresjö, cykelrundor och guidade promenader.

Vi har tillsammans med Lilla Edets kommun tagit fram en Kultur & Naturstig som är 8, 4 km lång, där kunskaper ifrån Hembygdscirkeln kommit till stor användning. Vår förening ansvarar idag för att stigen röjs och hålls i ordning.

Lokalfrågan blev ett svårlöst problem när vi inte fick överta förskolan Ängsklockans lokaler efter nedläggningen av verksamheten där. Vi fick efter träffar med Leifab hyra Utby Bastu. Denna lokal fungerade dock dåligt som samlingssal, men nu har vi renoverat den så att den passar mycket bättre!

Föreningen har skickat skrivelser till Vägverket angående Utbyskyltar och hastighetsbegränsningar, vilket har hörsammats. Andra skrivelser har också skickats, bland annat till kommunen angående landskapsbyggstöd,
liksom till remissinstansen för vindbruksplan.

Vi tog upp midsommarfirandet på Askeröd tillsammans med Hembygdsföreningen, och firandet är välbesökt med omkring 100 personer.

Aktivitetsplan görs för ett halvår framåt, och vårt tidningsbud har lagt det i våra brevlådor.
Vi har också annonserat aktiviteterna under rubriken ”På gång” i TTELA.

Om vår lokal, som är ett stycke kulturhistoria:

Byggnaden uppfördes under 40-talet av snickare Alfred Karlsson med medhjälpare, eftersom det fanns ett behov i byn av tvättinrättning och badmöjligheter. Många familjer hade nämligen inte bad- eller tvättmöjligheter i sina hus. Barnen som gick i Sanna skola fick komma till bastun vid ett tillfälle varje vecka för att bli tvättade. Skolbarnen satt i zinkbaljor och blev tvagade av baderskan. När behovet av en gemensam tvättinrättning försvann, övergick byggnaden till att användas som bastu istället.

Utby Vestens Byalagsförening hade länge letat efter samlingslokal, och vi diskuterade med kommunen och det kommunala bostadsbolaget Leifab, som äger byggnaden. Vi lyckades förhandla oss till att få hyra byggnaden för 1 krona, om de stod för vattenkostnaden. Elförbrukningen var dock mycket hög, och orsaken var bland annat bastubadandet, men också dålig isolering och kommunens pumphus som finns på baksidan av byggnaden. Byalaget önskade få separata mätare för att få klarhet i hur mycket el som förbrukades, där Mårten Josefsson tog ett stort ansvar för att utreda saken. Han tilläggsisolerade och satte in en ny varmvattenberedare.

Bastun med omklädningsrum fungerade dock dåligt som samlingslokal. Förslag kom upp att byalaget skulle söka landsbygdsbidrag från Leader/EU. Ansökan blev beviljad, och arbetet med en renovering och ombyggnad startades i september 2009 (senast lokalen renoverades var på 60-talet). Eftersom bastun var en kulturhistorisk byggnad, bidrog även Hjärtums Hembygdsförening med en summa på 10 000 kronor. Vi hade ett år på oss för att genomföra arbetet, och Mårten Josefsson tog på sig ansvaret som projektledare. Tillsammans med 10-15 personer ur byalaget genomförde Mårten renovering och ombyggnad. Resultatet blev mycket lyckat, och i dag har Byalaget en trivsam och funktionell samlingslokal!

Foto: Christina Lindén