Skip to content
Menu

Stadgar

STADGAR UTBY-VESTENS BYALAGSFÖRENING

§1

Föreningens ändamål

Utby-Vestens byalagsförening är hemmahörande och har sitt verksamhetsområde i norra delen av Lilla Edets kommun och är en ideell förening vars syfte är att erbjuda de boende, sommarboende, hemvändare och besökare, aktiviteter som underlättar för att de skall lära känna varandra, få kunskap om bygdens historia och kulturarv samt gemensamt och med engagemang utveckla vårt verksamhetsområde.

Föreningen är demokratisk och politiskt obunden och följer folkbildningens värderingar om delaktighet och medlemmars rätt att påverka verksamhetens innehåll och utveckling. Medlemmar kan t.e.x. initiera och anordna olika aktiviteter utan att någon i styrelsen deltar. Dock ska styrelsen involveras innan en ny aktivitet startas.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen utses av årsmötet. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet mellan ordinarie årsmöten.

§2

Medlemmar i föreningen kan alla bli som betalat den medlemsavgift som årsmötet fastställt. Barnfamiljer med barn under 18 år kan betala familjemedlemskap som motsvarar dubbel avgift som inbegriper hela familjen. Endast familjemedlem över 18 år har rösträtt.

§3

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång.

§4

Kallelse skall ske 14 dagar före årsmötet genom utskick och genom inbjudan på hemsidan.

§5

Dagordningen på årsmötet skall omfatta minst följande punkter.

 1. Mötets öppnande.
 2. Godkännande av dagordning och röstlängd.
 3. Val av mötesordförande.
 4. Val av mötessekreterare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Verksamhetsberättelsen.
 7. Ekonomiska berättelsen.
 8. Revisionsberättelsen.
 9. Beviljande av ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseordförande.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av suppleanter till styrelsen.
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning.
 15. Fastställande av medlemsavgifter.
 16. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före 1 februari före årsmötet.
 17. Övriga frågor.
 18. Mötets avslutande.

All votering sker öppet. Årsmötesordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Styrelsen väljer vid ett konstituerande möte för kommande verksamhetsår sekreterare och kassör.

§6

Styrelsen skall bestå av 5 st ledamöter varav en ordförande och 4 st ledamöter och minst 2 st suppleanter. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på 2 år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. Suppleanter väljs på ett år. Styrelsen är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande.

§7

Ordförande och kassören tecknar firman var för sig.

§8

Extra möte kan kallas av styrelsen, revisorer eller när 1/10 del av medlemmar önskar det.

§9

Dessa stadgar kan ändras av ordinarie årsmöte om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet av de närvarande röstberättigade  medlemmarna.

§10

Vid föreningens eventuella upplösning skall dess eventuella tillgångar anslås till Hjärtums hembygdsförening till arrangemang och anordning och främjande av bygden.

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällenagodkännas av två tredjedelar av de röstberättigade medlemmarna.

 

Ovanstående stadgar antagna vid årsmötet 24 mars 2024 och ersätter därmed stadgar tagna 16 september 2021.